فراموشی مشخصات خود؟

افزایش مهارت Listening - ویدیو آموزشی 1

مجموعه learning English via listening این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در زمینه های علمی مختلف با گفتار زبان انگلیسی آشنا شوید و ازین طریق در معرض بخش وسیعی از واژگان و ساختارهای گرامری زبان انگلیسی قرار میگیرید.

افزایش مهارت Listening - ویدیو آموزشی 2

مجموعه learning English via listening این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در زمینه های علمی مختلف با گفتار زبان انگلیسی آشنا شوید و ازین طریق در معرض بخش وسیعی از واژگان و ساختارهای گرامری زبان انگلیسی قرار میگیرید.

بالا