فراموشی مشخصات خود؟

کارگاه آنلاین رایتینگ Task 1 جنرال

در این دوره نحوه نوشتن رایتینگ task 1 نوع ( formal and informal) در دو جلسه از ابتدا تا انتها به بحث گذاشته میشود. برخی از واژگان و ساختارهای گرامری مفید با توجه به تفاوت

کارگاه آنلاین آموزش نوشتن ایمیل انگلیسی

با توجه به گسترش مراودات خارجی و همچنین فضای کاری جدید در اغلب شرکتهای ایرانی، نیاز دانشجویان ایرانی به مکاتبه با اساتید خارجی و همچنین گسترش ارتباطات شخصی با دوستان خارج از کشور،

کارگاه آنلاین رایتینگ Task 1 آکادمیک

در این دوره نحوه نوشتن انواع رایتینگ Task 1 آکادمیک در دو جلسه از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار می گیرد. واژگان و ساختارهای گرامری مورد نیاز برای توصیف انواع نمودارها توضیح داده خواهد شد و با استفاده از آنها قادر خواهید بود که

کارگاه آنلاین مذاکره انگلیسی

تجربه برگزاری دوره های آموزش سازمانی به ما ثابت کرده است که بخش قابل توجه ای از نیاز افراد در شرکتهای مختلف معطوف به توانایی صحبت کردن به انگلیسی در مذاکره با طرفهای خارجی می باشد.

کلاسهای واقعا آنلاین

کلاسهای آنلاین مرکز زبان آرمان نوین محدودیت مکان و زمان را در استفاده از کلاسها بی اثر نموده است. باور ما اینست که دیر یا زود کلاسهای نرمال واقعی امروز جای خود رو به فضای مجازی خواهد داد که هر روز از امکانات بیشتر بهره مند میشود......

بالا