فراموشی مشخصات خود؟

Reader's Digest

اخذ نمره بالا در ریدینگ به یکی از مشکلات جدی زبان آموزان ایرانی تبدیل شده است. مطالعه روزانه و مداوم متون مختلف میتواند شجاعت ما در فهم متون را بیشتر نماید. این مجله میتواند این امر مهم را قراهم آورد. یکی از شماره های این مجله به پیوست تقدیم می گردد. درصورت تمایل میتوانید شماره های دیگر را در اینترنت بیابید.بالا