فراموشی مشخصات خود؟

نحوه نمره بندی آیلتس

با وجود اینکه متولی زسمی برگزاری آیلتس، از اعلام جزئیات نحوه نمره دهی خودداری نموده است، میتوان براساس تجربه و شواهد موجود این نحو نمره دهی را مدنظر قرار داد.بالا