فراموشی مشخصات خود؟

کتاب گرامر communicate what you mean

اینکه مطالعه چه قسمتهایی از گرامر زبان انگلیسی برای داوطلبین آزمونهای آیلتس و تافل لازم هست، دغدغه جدی هست. به نظر ما، این کتاب بطور موجز در بردارنده گرامر مورد نیاز برای این آزمونها می باشد. این کتاب همراه با پاسخنامه تقدیم میشود.
 بالا